Deniz Erdal
7 Takipçi | 3 Takip
27 09 2011

İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET

    21. Hukuk Dairesi 2003/3861 E., 2003/4393 K. ÖZET İŞ KAZASI SONUCU ZARARA UĞRAYAN İŞÇİNİN TAZMİNAT DAVASI, ASIL İŞVEREN VEYA KUSURLU OLDUĞU KABUL EDİLEN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE YÖNELTİLİR. ARACI OLARAK NİTELENDİRİLEN KİŞİLERCE İŞE ALINAN İŞÇİLERİN UĞRAYACAKTAN ZARARDAN DOLAYI ASIL İŞVEREN, ARACI (TAŞERON) İLE BİRLİKTE SORUMLU OLUR. KAZANIN MEYDANA GELMESİNDEKİ SORUMLULARIN VE SORUMLULUK ORANLARININ BELİRLENMESİ İÇİN MAHKEMECE, KONUSUNDA UZMAN BİLİRKİŞİ HEYETİNDEN RAPOR ALINMALIDIR.    "İçtihat Metni" Davacı iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir. Hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve tetkik hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi. Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar vermiş ise de varılan sonuç usul ve Yasa'ya uygun görülmemiştir. Dava E... (E... Holding A.Ş.) bağlı U... Volfram işletmesindeki yükleme platformunun kesimi işinde çalışan davacının 3.7.1996 günü bir bağlantıyı kaynakla kestiği platformun düşmesi üzerine aşağıdaki köşebentlerden bir tanesinin gözüne isabet etmesi sonucu %50 maluliyetine neden olacak şekilde sağ gözünü kaybetmesi sonucu uğranılan maddi ve manevi zararın giderilmesi istemine ilişkindir. Gerçekten bir iş kazası sonucu z... Devamı

19 09 2011

İMAR VE İHYA - ZİLYETLİKLE KAZANMA - ORMAN KADASTRO SINIRLARI

İçtihatları Birleştirme BGK 2004/1 E. 2010/1 K.         '7- 3116 SAYILI YASA HÜKÜMLERİNE GÖRE YAPILIP KESİNLEŞEN VE TAPUYA TESCİL EDİLEN ORMAN KADASTRO (TAHDİT) SINIRLARI İÇİNDE BULUNAN VE 1996/1 SAYILI İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI İLE KABUL EDİLEN KONUNUN BU İÇTİHADI BİRLEŞTİRMENİN KAPSAMI DIŞINDA OLDUĞUNA, AYNI YASA HÜKÜMLERİNE GÖRE YAPILIP KESİNLEŞEN, ANCAK TAPUYA TESCİL EDİLMEYEN YERLERDE 5653 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 3116 SAYILI YASA HÜKÜMLERİNE GÖRE MAKİ KOMİSYONLARININ YAPTIĞI İŞLEMLERİN TESPİT NİTELİĞİ TAŞIDIĞINA, TEKNİK VE HUKUKİ ANLAMDA ORMAN KADASTRO (TAHDİT) SINIRI DIŞINA ÇIKARMA İŞLEMİ OLMADIĞINA, 2- 27.01.2009 TARİHİNDE RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK AYNI TARİHTE YÜRÜRLÜĞE GİREN 5831 SAYILI YASA'NIN 5. MADDESİ İLE 6831 SAYILI ORMAN YASASI 'NA EKLENEN EK 10. MADDE HÜKMÜNÜN MAKİ TESPİT KOMİSYONLARINCA 5653 SAYILI YASA UYARINCA MAKİ OLARAK TEFRİK EDİLEN YERLERE DE UYGULANMASI GEREKTİĞİNE VE BUNUN SONUCU OLARAK BU YERLERİN TESPİT TARİHİNDEN İTİBAREN İMAR, İHYA VE ZİLYETLİK YOLUYLA KAZANILMASINA OLANAK BULUNMADIĞINA" KARAR VERİLMİŞTİR.   DEVAMI... Devamı

19 09 2011

OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI - TEMYİZ EDİLEBİLEN KARARLAR

İçtihatları Birleştirme BGK 2005/1 E., 2007/1 K.         4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU'NUN 713 ÜNCÜ MADDESİNİN 1 VE 2 NCİ FIKRALARI GEREĞİNCE AÇILAN TESCİL DAVASININ SÜRE YÖNÜNDEN REDDEDİLMESİ HALİNDE; AYNI YERLE İLGİLİ OLARAK AÇILACAK İKİNCİ DAVANIN OLUMLU SONUÇLANABİLMESİ İÇİN, İLK KARARIN KESİNLEŞMESİNDEN İTİBAREN TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ ZİLYETLİĞİN DAVASIZ, ARALIKSIZ VE MALİK SIFATIYLA YENİDEN 20 YIL SÜRMESİ GEREKİR."   DEVAMI... Devamı