Deniz Erdal
7 Takipçi | 3 Takip
27 09 2011

MÜLKİYET KARİNESİ

21. Hukuk Dairesi 2003/2798 E., 2003/3469 K. "ÖZET" BORÇLU, DAVACI 3. KİŞİNİN KARDEŞİ OLUP, HACİZ BİRLİKTE OTURDUKLARI EVDE YAPILDIĞINDAN, İİK.NUN 97/A MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN MÜLKİYET KARİNESİ, BORÇLU DOLAYISIYLA ALACAKLI YARARINADIR. ANCAK BU YASAL KARİNENİN AKSİNİN GÜÇLÜ DELİLLERLE KANITLANMASI MÜMKÜNDÜR.  "İçtihat Metni" Mahalli mahkemesinden verilen kararın temyizen tetkiki davacı (3. Kişi) tarafından istenmiş, merciice ilamında belirtildiği şekilde isteğin reddine karar vermiştir. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve tetkik hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi. Uyuşmazlık 3. kişinin İİK'nun 96 ve onu izleyen maddelerine dayalı istihkak davasına ilişkindir. Borçlu davacının kardeşi olup, haciz birlikte oturdukları evde yapılmıştır. Bu durumda, İİK'nun 97/a maddesinde öngörülen mülkiyet karinesi borçlu dolayısıyla alacaklı yararınadır. Ancak, bu yasal karinenin aksinin güçlü delillerle kanıtlanması mümkündür. Davacı 3. kişi, 1.3.2002 tarihinde haczedilen eşyalardan 1 adet televizyon ve buzdolabı için 11.9.1996 tarihli fatura ibraz etmiştir. Davacı tarafça ibraz edilen bu faturanın gerçek olduğu saptandığı takdirde, içeriğindeki eşyalar yönünden yasal karinenin aksinin kanıtlandığının kabulü gerekir. Bu nedenle, fatura dip koçanlarının faturayı düzenleyen firmalardan getirtilmesi, faturayı düzenleyen firma yetkililerinin tanık sıfatıyla çağrılıp dinlenmesi, gerektiğinde faturaların firmaların ticari defterlerinde, malların da envanterlerinde kayıtlı olup olmadığı konusunda bilirkişi incelemesi yaptırılarak faturalı eşyalar yö... Devamı

27 09 2011

BAĞKUR ZORUNLU SİGORTALILIK

21. Hukuk Dairesi 2003/2746 E., 2003/3815 K. "İçtihat Metni" Davacı, davalı Kurum işleminin iptaliyle, Mayıs/2002 tarihinden itibaren yaşlılık aylığına hak kazandığının tesbitine ve ödenmeyen aylıkların faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir. Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir. Hükmün taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Sultan Karagün tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi. KARAR Davacı, primleri ödediğinden 1982-1984 tarihleri arası Bağ Kur'lu olduğunun tesbitine ve 2002 tarihinden itibaren yaşlılık aylığı bağlanmasına karar verilmesini istemiştir. Mahkeme oda kaydını nazara alarak 1982-1984 tarihleri arası Bağ Kur'lu olduğunun tesbitine, yaşlılık aylığı şartları oluşmadığından buna yönelik talebin reddine karar vermiş ise de, varılan sonuç usul ve yasaya aykırı görülmüştür. Uyuşmazlık konusu devrede yürürlükte bulunan 2654 sayılı Yasa ile değişik 24. ve 25. maddelerine göre bir kişinin zorunlu Bağ Kur'lu sayılması için zorunlu olarak vergiye kayıtlı olma koşulu getirilmiştir. Davacının yasada öngörülen koşullara haiz olmadığı ve ayrıca bu döneme ilişkin Kurumca alınmış herhangi bir prim tahsilatı da bulunmadığı anlaşıldığından davanın tümden reddi gerekirken kısmen kabulü doğru değildir. Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. O halde, tarafların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır. SONUÇ: Hük... Devamı

27 09 2011

HİZMET TESBİTİ DAVALARI

21. Hukuk Dairesi 2003/3675 E., 2003/4634 K.     HİZMET TESBİTİ DAVALARI İŞÇİLİK HAKLARI ALACAKLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN DAVALAR "ÖZET" SİGORTALILIĞA İLİŞKİN "HİZMET TESBİTİ" DAVALARI, SOSYAL GÜVENLİK HAKKI VE KAMU DÜZENİ İLE İLGİLİDİR VE KİŞİ İRADESİ ÖNEMLİ OLMAYIP, DOĞRUDAN YASAL STATÜSÜ GEREĞİ İÇERİSİNDE ALACAĞI BULUNDUĞU DURUM DİKKATE ALINIR, HAKİMİN DOĞRUDAN GERÇEĞİ BULMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VARDIR, YASA] DAYANAĞI SSK. M. 6,79/10 DUR. İŞÇİLİK HAKLARI ALACAKLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN DAVALAR İSE 1475 SAYILI YASADAN KAYNAKLANIR. KİŞİ İRADESİ ÖNEMLİ ROL OYNAR, TARAF ANLAŞMALARI GEÇERLİDİR, BU TÜR HAKLARDAN HER ZAMAN VAZGEÇİLEBİLİR,ALACAK VE TAZMİNAT TÜRÜ DAVALARDIR.  "İçtihat Metni" Davacı, davalılardan işverene ait işyerinde 1.10.1999-14.8.2001 tarihleri arasında geçen çalışmalarının tesbitine ve işçilik hakları alacaklarının tahsiline karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir. Hükmün, davacı ve davalılardan Kurum vekillerince temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve tetkik hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi. Sigortalılığa ilişkin, "hizmet tespiti" davaları Sosyal Güvenliğe yönelik davalardır. Yasal dayanağını 506 sayılı Yasa'nın 6. ve 79/10. maddelerinden almaktadır. Sözü edilen 6. madde de, çalıştırılanların, işe alınmaları ile kendiliğinden sigortalı olacakları, sigortalı olmak hak ve yükümünden kaçınılamayacağı ve vazgeçilemeyeceği belirtilmiştir. 79/10. madde de ise sigortalıları... Devamı