Deniz Erdal
7 Takipçi | 3 Takip
27 09 2011

MÜLKİYET KARİNESİ

21. Hukuk Dairesi 2003/2798 E., 2003/3469 K.


"ÖZET"

BORÇLU, DAVACI 3. KİŞİNİN KARDEŞİ OLUP, HACİZ BİRLİKTE OTURDUKLARI EVDE YAPILDIĞINDAN, İİK.NUN 97/A MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN MÜLKİYET KARİNESİ, BORÇLU DOLAYISIYLA ALACAKLI YARARINADIR. ANCAK BU YASAL KARİNENİN AKSİNİN GÜÇLÜ DELİLLERLE KANITLANMASI MÜMKÜNDÜR. 

"İçtihat Metni"

Mahalli mahkemesinden verilen kararın temyizen tetkiki davacı (3. Kişi) tarafından istenmiş, merciice ilamında belirtildiği şekilde isteğin reddine karar vermiştir. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve tetkik hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Uyuşmazlık 3. kişinin İİK'nun 96 ve onu izleyen maddelerine dayalı istihkak davasına ilişkindir.

Borçlu davacının kardeşi olup, haciz birlikte oturdukları evde yapılmıştır. Bu durumda, İİK'nun 97/a maddesinde öngörülen mülkiyet karinesi borçlu dolayısıyla alacaklı yararınadır. Ancak, bu yasal karinenin aksinin güçlü delillerle kanıtlanması mümkündür. Davacı 3. kişi, 1.3.2002 tarihinde haczedilen eşyalardan 1 adet televizyon ve buzdolabı için 11.9.1996 tarihli fatura ibraz etmiştir. Davacı tarafça ibraz edilen bu faturanın gerçek olduğu saptandığı takdirde, içeriğindeki eşyalar yönünden yasal karinenin aksinin kanıtlandığının kabulü gerekir. Bu nedenle, fatura dip koçanlarının faturayı düzenleyen firmalardan getirtilmesi, faturayı düzenleyen firma yetkililerinin tanık sıfatıyla çağrılıp dinlenmesi, gerektiğinde faturaların firmaların ticari defterlerinde, malların da envanterlerinde kayıtlı olup olmadığı konusunda bilirkişi incelemesi yaptırılarak faturalı eşyalar yönünden oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve yanlış değerlendirme sonucu yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

O halde, davacı 3. kişinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

Sonuç: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA), temyiz harcının istek halinde temyiz eden davacıya iadesine 16.4.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

0
0
0
Yorum Yaz