Deniz Erdal
7 Takipçi | 3 Takip
28 09 2011

İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM

21. Hukuk Dairesi 2003/1457 E., 2003/2502 K.

"ÖZET""İçtihat Metni"

Davacılar, murisinin iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen toplam 10.363.177.782 liranın davalılardan Servet'den alınarak davacıya verilmesine diğer davalı hakkındaki davanın ve fazla istemin reddine ilişkin hükmün süresi içinde temyizen incelenmesi davacılar ve davalılardan Servet vekilince istenilmesi ve davacılar vekilince de duruşma talep edilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış olup avukatın sözlü açıklaması dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek aynı gün tetkik hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği konuşulup düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

1- Dosyadaki yazılara toplanan delillere hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre tarafların aşağıdaki bendlerin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Zararlandırıcı sigorta olayı sonucu ölen işçinin 1.2.2000 tarihinden itibaren yaşlılık aylığı almaya başladığı dosya içerisindeki gelir bağlama kararından açıkça anlaşıldığı ve hükme esas alınan hesap raporunda bu nedenle pasif devre hesabı yapılmadığı halde, yaşlılık aylığı bağlandığı tarihten aktif devre sonuna kadar sigortalının zararının asgari ücret yerine Ankara Ticaret Odasınca bildirilen ücretler esas alınarak yapılması isabetsizdir.

3- Davacı çocuk Yusuf'un 18 yaşına kadar ölenin desteğinde olacağı kabul edilerek hesaplama yapılmış ise de dosya içerisinde bulunan 28.8.2000 tarihli nüfus kayıt örneğine göre 15.1.1986 doğumlu olan davacının doğum tarihinin 1.1.1984 kabul edilerek hesaplanan destekten yararlanma süresinin esas alınarak maddi tazminatın belirlenmesi hatalı olmuştur.

4- Tarafların hal ve mevkiine, kusur oranlarına, olayın oluşuna olay tarihine ve tazminatın miktarına göre, dava konusu olayda BK.'nun 43. maddesinin koşulları oluşmadığı halde %30 oranında indirim yapılarak hak sahiplerinin zararının belirlenmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, tarafların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

Sonuç : Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA), temyiz harcının istek halinde taraflara iadesine, 25.3.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  • ASGARİ ÜCRETİN ESAS ALINMASI
  • İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM
  • MADDİ MANEVİ TAZMİNAT
  • PASİF DEVRE-AKTİF DEVRE HESABİ
  • TAZMİNAT MİKTARININ TAYİNİ
  • HÜKME ESAS ALINAN HESAP RAPORUNDA PASİF DEVRE HESABI YAPILMADIĞI HALDE, YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANDIĞI TARİHTEN AKTİF DEVRE SONUNA KADAR SİGORTALININ ZARARININ, ASGARİ ÜCRET YERİNE, TİCARET ODASINCA BİLDİRİLEN ÜCRETLER ESAS ALINARAK HESAPLANMASI İSABETSİZDİR. TARAFLARIN HAL VE MEVKİİNE, KUSUR ORANLARINA, OLAYIN OLUŞUNA, OLAY TARİHİNE VE TAZMİNATIN MİKTARINA GÖRE, OLAYDA, BK.NUN 43. MADDESİNİN KOŞULLAN OLUŞMADIĞI GÖZETİLMEKSİZİN TAZMİNATTAN %30 İNDİRİM YAPILMASI USUL VE YASAYA AYKIRIDIR. 

0
0
0
Yorum Yaz