Deniz Erdal
7 Takipçi | 3 Takip
27 09 2011

BAĞKUR ZORUNLU SİGORTALILIK

21. Hukuk Dairesi

2003/2746 E., 2003/3815 K.

"İçtihat Metni"

Davacı, davalı Kurum işleminin iptaliyle, Mayıs/2002 tarihinden itibaren yaşlılık aylığına hak kazandığının tesbitine ve ödenmeyen aylıkların faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.

Hükmün taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Sultan Karagün tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

KARAR

Davacı, primleri ödediğinden 1982-1984 tarihleri arası Bağ Kur'lu olduğunun tesbitine ve 2002 tarihinden itibaren yaşlılık aylığı bağlanmasına karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme oda kaydını nazara alarak 1982-1984 tarihleri arası Bağ Kur'lu olduğunun tesbitine, yaşlılık aylığı şartları oluşmadığından buna yönelik talebin reddine karar vermiş ise de, varılan sonuç usul ve yasaya aykırı görülmüştür.

Uyuşmazlık konusu devrede yürürlükte bulunan 2654 sayılı Yasa ile değişik 24. ve 25. maddelerine göre bir kişinin zorunlu Bağ Kur'lu sayılması için zorunlu olarak vergiye kayıtlı olma koşulu getirilmiştir. Davacının yasada öngörülen koşullara haiz olmadığı ve ayrıca bu döneme ilişkin Kurumca alınmış herhangi bir prim tahsilatı da bulunmadığı anlaşıldığından davanın tümden reddi gerekirken kısmen kabulü doğru değildir.

Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, tarafların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 24.4.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

0
0
0
Yorum Yaz