Deniz Erdal
7 Takipçi | 3 Takip
01 10 2011

AKIL HASTALIĞI - MUTLAK BUTLAN SEBEBİ

 

2. Hukuk Dairesi 2002/15064 E., 2003/917 K.

 • 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNUNUN UYGULANMASI
 • MUTLAK BUTLAN SEBEBİ
 • AKIL HASTALIĞI
 •  

 • "ÖZET"  MK.NUN 145. MADDESİYLE "EŞLERDEN BİRİNİN EVLENMEYE ENGEL OLACAK DERECEDE AKIL HASTASI OLMASI HALİNİ" MUTLAK BUTLAN SEBEBİ OLARAK KABUL EDİLMİŞTİR. EVLİLİK YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MK. ZAMANINDA OLSA BİLE 4722 SAYILI YASANIN 9/3 MADDESİ HÜKMÜNE GÖREEVLENMENİN İPTALİ DAVALARI 1.1.2002 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN MK. HÜKÜMLERİNE TABİDİR. 

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

  1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 145. maddesinde; yürürlükten kaldırılan 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinden (TMK. m. 112/2, 89) farklı olarak "eşlerden birinde evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı bulunması" mutlak butlanla sakatlık sebebi olarak kabul edilmiştir.

  Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki 4722 sayılı Kanunun 9/3. maddesine göre "..eski hukuka göre geçerli olmayan evlenmenin iptali, Türk Medeni Kanunu hükümlerine tabidir.." Bu hükme göre davada, 4721 sayılı Türk medeni Kanunu hükümlerinin uygulanacağı açık ve tartışmasızdır.

  Olayda, evlenme 3.4.1996 tarihinde gerçekleşmiştir. Mahkemece hükme esas alınan E.... Numune Hastanesinin 8.8.1996 tarihindeki muayene sonucu verdiği Sağlık Kurulu raporunda, evlenenlerden kadında tesbit edilen kronik psikoz hastalığının, evlenmeye engel olacak nitelik ve derecede olup olmadığı belirtilmediği gibi, hastalığın evlenme tarihinde, var olup olmadığına ilişkin de bir açıklama bulunmamaktadır. Rapor eksik ve hükme esas alınacak yeterlikte değildir. O halde mahkemece yapılacak iş, davalı Yosma'nın Eğitim ve Araştırma Hastanesine şevkinin sağlanarak, hastanece gerekli görüldüğü takdirde müşahede altına da alınmak suretiyle muayenesinin, yapılması ve evlenme tarihinde evlenmeye engel olacak derecede bir akıl hastalığının bulunup bulunmadığının resmi sağlık kurulu raporu ile saptanması ve hasıl olacak sonucu uyarınca karar verilmesinden ibarettir. Eksik inceleme ile hüküm tesisi usul ve yasaya aykırıdır.

  0
  0
  0
  Yorum Yaz