Deniz Erdal
7 Takipçi | 3 Takip
01 10 2011

AKIL HASTALIĞI - MUTLAK BUTLAN SEBEBİ

  2. Hukuk Dairesi 2002/15064 E., 2003/917 K. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNUNUN UYGULANMASI MUTLAK BUTLAN SEBEBİ AKIL HASTALIĞI   "ÖZET" MK.NUN 145. MADDESİYLE "EŞLERDEN BİRİNİN EVLENMEYE ENGEL OLACAK DERECEDE AKIL HASTASI OLMASI HALİNİ" MUTLAK BUTLAN SEBEBİ OLARAK KABUL EDİLMİŞTİR. EVLİLİK YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MK. ZAMANINDA OLSA BİLE 4722 SAYILI YASANIN 9/3 MADDESİ HÜKMÜNE GÖREEVLENMENİN İPTALİ DAVALARI 1.1.2002 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN MK. HÜKÜMLERİNE TABİDİR.  "İçtihat Metni" Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 145. maddesinde; yürürlükten kaldırılan 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinden (TMK. m. 112/2, 89) farklı olarak "eşlerden birinde evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı bulunması" mutlak butlanla sakatlık sebebi olarak kabul edilmiştir. Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki 4722 sayılı Kanunun 9/3. maddesine göre "..eski hukuka göre geçerli olmayan evlenmenin iptali, Türk Medeni Kanunu hükümlerine tabidir.." Bu hükme göre davada, 4721 sayılı Türk medeni Kanunu hükümlerinin uygulanacağı açık ve tartışmasızdır. Olayda, evlenme 3.4.1996 tarihinde gerçekleşmiştir. Mahkemece hükme esas alınan E.... Numune Hastanesinin 8.8.1996 tarihindeki muayene sonucu verdiği Sağlık Kurulu raporunda, evlenenlerden kadında tesbit edilen kronik psikoz hastalığının, evlenmeye engel olacak nitelik ve derecede olup olmadığı belirtilmediği gibi, hastalığın evlenme tarihinde, var olup olmadığı... Devamı

28 09 2011

ÇALIŞMALARIN FARKLI TAŞERONLARIN İŞYERLERİNDEN BİLDİRİLMESİ

21. Hukuk Dairesi 2003/3114 E., 2003/4182 K.   AYNI İŞVEREN VE İŞYERİNE BAĞLI ÇALIŞMA ÇALIŞMALARIN FARKLI TAŞERONLARIN İŞYERLERİNDEN BİLDİRİLMESİ TESBİT "ÖZET" DAVACININ DAVALI İŞVERENE AİT İŞLERDE ÇALIŞMASINA VE BU ÇALIŞMALARIN KISA DÖNEMLER HALİNDE FARKLI TAŞERONLARIN İŞYERLERİNDEN BİLDİRİLMİŞ OLMASINA, VE ANCAK DAVACININ, TAŞERONLARLA BİR İLGİSİ OLMAYIP, TAMAMEN DAVALI İŞYERİNDE VE DAVALI İŞVERENE BAĞLIÇALIŞTIĞINI SAVUNMASINA GÖRE, DAVACININ BU İDDİASI ÜZERİNDE DURMAK VE BU YÖNDE KANITLARI TOPLAMAK SURETİYLE ELDE EDİLECEK SONUÇ DAİRESİNDE HÜKÜM KURMAK GEREKİR.  "İçtihat Metni" Davacı davalılardan işveren nezdinde 1990 ila 30.5.1995 tarihleri arasında çalıştığının tesbiti ile sigorta prim borçlarının da davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir. Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar vermiştir. Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve tetkik hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi. Davacının 1990 ve 1995 yılları arasında davalı işveren nezdinde sürekli olarak kepçe operatörü traktör şoförü ve diğer inşaat işlerinde sürekli ve devamlı çalıştığı yolundaki istemi mahkemece yerinde bulunmamışsa da bu sonuç usul ve yasaya uygun bulunmamaktadır. Gerçekten davacının davalı işverene ait işlerde çalıştığı ve bu çalışmaların kısa dönemler halinde muhtelif taşeronların işyerlerinden bildirildiği görülmüştür. Davacı taşeronlarla herhangi bir ilgisi olmadığını tamamen davalı işyerinde çalıştığını ve çalışmaları... Devamı

28 09 2011

İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM

21. Hukuk Dairesi 2003/1457 E., 2003/2502 K. "ÖZET" "İçtihat Metni" Davacılar, murisinin iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen toplam 10.363.177.782 liranın davalılardan Servet'den alınarak davacıya verilmesine diğer davalı hakkındaki davanın ve fazla istemin reddine ilişkin hükmün süresi içinde temyizen incelenmesi davacılar ve davalılardan Servet vekilince istenilmesi ve davacılar vekilince de duruşma talep edilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış olup avukatın sözlü açıklaması dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek aynı gün tetkik hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği konuşulup düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi. 1- Dosyadaki yazılara toplanan delillere hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre tarafların aşağıdaki bendlerin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir. 2- Zararlandırıcı sigorta olayı sonucu ölen işçinin 1.2.2000 tarihinden itibaren yaşlılık aylığı almaya başladığı dosya içerisindeki gelir bağlama kararından açıkça anlaşıldığı ve hükme esas alınan hesap raporunda bu nedenle pasif devre hesabı yapılmadığı halde, yaşlılık aylığı bağlandığı tarihten aktif devre sonuna kadar sigortalının zararının asgari ücret yerine Ankara Ticaret Odasınca bildirilen ücretler esas alınarak yapılması isabetsizdir. 3- Davacı çocuk Yusuf'un 18 yaşına kadar ölenin desteğinde olacağı kabul edilerek hesaplama yapılmış ise de dosya içerisinde bulunan 28.8.2000 tarihli nüfus kayıt örneğine göre 15.1.1986 doğumlu olan davacının doğum tarihinin 1.1.1984 kabul edilerek hesaplanan destek... Devamı